WAŻNE DOKUMENTY

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

formularz zgłoszeniowy_i _oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych word

formularz zgłoszeniowy_i _oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych pdf

Przed udziałem w projekcie należy zapoznać się z regulaminem.

Następnie prosimy przesłać wypełniony formularz na adres mail koordynatora projektu twojeplany@signa.pl

Po przejściu etapu wstępnej kwalifikacji, formularz w wersji papierowej podpisanej będzie musiał zostać dostarczony do biura projektu. Tam zostaną wypełnione wszystkie pozostałe dokumenty niezbędne do udziału w projekcie.

Regulamin uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika projektu realizowanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych

Deklaracja_oświadczenie uczestnika projektu

Dane do systemu SL

 

Po udziale w projekcie należy wypełnić:

Oświadczenie po udziale w projekcie

 


Poniżej udostępniamy Państwu linki dotyczące zasad równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/agenda-dzialan-na-rzecz-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2014-2020/

http://www.aktywizacja.org.pl/images/Publikacje_pdf/e-publikacja_Dost%C4%99pno%C5%9B%C4%87_Funduszy_Europejskich_2014_2020_dla_os%C3%B3b_z_niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bciami_w_praktyce.pdf