REKRUTACJA

Zapraszamy do udziału w projekcie.
Rekrutacja uczestników do projektu zostanie przeprowadzona w sposób otwarty z zachowaniem zasady równości szans, w tym zasady równości płci oraz dostępności osób z niepełnosprawnościami.

Rekrutacja do projektu przebiegać będzie według następujących etapów:

Etap I zgłoszenie do projektu – osoba zainteresowana udziałem w projekcie zgłasza się do koordynatora, który dokonuje sprawdzenia czy osoba może wziąć udział w projekcie oraz przedstawia mu ogólne warunki. Po spełnieniu wymogów formalnych kandydat składa Formularz zgłoszeniowy do projektu.

Etap II kwalifikacja do projektu – Zespół projektowy dokona weryfikacji złożonych aplikacji, z uwzględnieniem kryteriów rekrutacji

Etap III wypełnienie i podpisanie wszystkich wymaganych dokumentów uczestnictwa w projekcie – tylko wtedy, gdy osoba zainteresowana otrzyma od nas  informację o pozytywnym wyniku etapu II.

Miejsce składania dokumentów:

ul. Sienkiewicza 55, domofon 194, 1 piętro, w godzinach 08.30-16.30 od poniedziałku do piątku.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH-PDF

Po spełnieniu kryteriów rekrutacji należy złożyć pozostałe dokumenty:

Regulamin uczestnictwa

Oświadczenie uczestnika projektu realizowanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych

Deklaracja_oświadczenie uczestnika projektu

Dane do systemu SL

Po udziale w projekcie należy wypełnić:

Oświadczenie po udziale w projekcie

Przed udziałem w projekcie należy zapoznać się z regulaminem. Regulamin uczestnictwa