O PROJEKCIE

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w województwie łódzkim”
o numerze POWR.01.02.02-10-0199/15 jest realizowany w okresie 2016-02-01 do 2018-02-28.

Projekt dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Partnerem projektu jest Fundacja Zaufania Społecznego PUBLICA FIDES

Wartość projektu: 1 244 210,83 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 143 305,33 zł

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn do 29. roku życia, którzy są bierni zawodowo lub bezrobotni. Poprzez szkolenia zawodowe i staże zwiększymy możliwości zatrudnienia tych osób. Projekt jest skierowany do 84 mieszkańców województwa łódzkiego, w tym niepełnosprawnych i będzie trwał w okresie 1.02.2016 – 28.02.2018 roku.

GŁÓWNYM CELEM JEST:

 • zwiększenie aktywności na rynku pracy,
 • organizacja 84 miejsc staży,
 • ok. 35 uczestników zostanie zatrudnionych po zakończeniu udziału w projekcie

KOGO ZAPRASZAMY?
W projekcie mogą wziąć udział kobiety i mężczyźni w wieku 15-29 lat, które:

 1. Są bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne (tzn. zarejestrowane w PUP),
 2. Są bierne zawodowo (tj. nie pracują i nie są bezrobotne, mogą to być studenci w trybie wieczorowym
  i zaocznym oraz osoby będące na urlopie wychowawczym),
 3. Nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 4. Nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy),
 5. Są mieszkańcami województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

NASZYMI ZADANIAMI W PROJEKCIE JEST:
1.Diagnoza potrzeb szkoleniowych poprzez Indywidualny Plan Działania z doradcą zawodowym (6h zegarowe/osobę, m.in. analiza potrzeb, określenie trudności, rozpoznanie celów zawodowych)

2.Warsztaty technik aktywnego poszukiwania pracy (32h lekcyjne) zakres:

 • Prawo pracy,
 • Dokumenty aplikacyjne
 • Źródła ofert,
 • Techniki poszukiwania pracy,
 • Rozmowa kwalifikacyjna,
 • Cele zawodowe.

3.Warsztaty nabywania kompetencji kluczowych (26h lekcyjne) zakres:

 • Komunikacja,
 • Autoprezentacja,
 • Asertywność,
 • Praca zespołowa i indywidualna,
 • Metody radzenia sobie ze stresem.

4.Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe (6 h zegarowe) zakres:

 • Pomoc w wyborze zawodu,
 • Wykorzystanie standardowych metod ułatwiających zmianę kwalifikacji,
 • Wybór zawodu,
 • Podjęcie zatrudnienia/kształcenia i /lub uzyskanie kwalifikacji.

5.Szkolenia zawodowe (na podstawie diagnozy potrzeb zgodnie z Indywidualnym Planem działania). Przykładowe kursy:

 • Kucharz/ka,
 • Spawacz/ka,
 • Brukarz/ka,
 • Przedstawiciel/ka handlowy/a,
 • Operator/ka koparko-ładowarki,
 • Magazynier/ka (w tym obsługa wózków widłowych),
 • Opiekun/ka osoby starszej, niepełnosprawnej lub zależnej,
 • Specjalista ds kadr i płac,
 • Florystyka/Kosmetyka,
 • Pracownik biurowy,
 • Księgowość,
 • Kasjer/sprzedawca

6.Staże trwające 3 miesiące

7.Wsparcie psychologiczno doradcze (4h zegarowe, pomoc w identyfikacji i przezwyciężaniu indywidualnych problemów związanych z aktywnością zawodową)

twojeplany@signa.pl
Tel: (42) 631 18 18

ZAPRASZAMY